Διάθεση του εργαστηρίου

Όσοι ζητούν την διάθεση των εργαστηρίου υπολογιστών του Τμήματος για εκπαιδευτικούς σκοπούς, πέραν των ωρών του ΠΠΣ και ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών που διαχειρίζεται και συντονίζει η επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και Αιθουσιολογίου του Τμήματος, θα πρέπει να ζητούν την έγκριση του εκάστοτε Δ/ντη ή Δ/ντριας του Εργαστηρίου. Οποιαδήποτε άλλη κράτηση γίνεται χωρίς την άδεια του εκάστοτε Δ/ντη ή Δ/ντριας του Εργαστηρίου, θα θεωρείται άκυρη.