Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το πλαίσιο λειτουργίας του εργαστηρίου Η/Υ καθορίζεται από το Τμήμα Μαθηματικών, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στο Α.Π.Θ. Ειδικότερα για την παροχή των υπηρεσιών του εργαστηρίου Η/Υ ισχύουν:

Οι αίθουσες Η/Υ του εργαστηρίου είναι ένας οριοθετημένος κοινόχρηστος χώρος, όπου πολλοί χρήστες (κυρίως φοιτητές) έρχονται για να μελετήσουν, να συνεργαστούν και να αξιοποιήσουν τα ηλεκτρονικά μέσα και υπηρεσίες του πανεπιστημίου για τις σπουδές τους. Η ζωή και συνύπαρξη όλων γίνεται ευκολότερη όταν καθένας σέβέται τους διπλανούς του έχοντας καλούς τρόπους και τηρώντας τον Κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των Η/Υ επιβάλλει οι χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, υιοθετώντας καλές πρακτικές για ασφαλή χρήση δικτυακών υπηρεσιών, όπως η σχετική σύσταση του ΚΗΔ Α.Π.Θ.

Το εργαστήριο Η/Υ παρέχει:

  • τις δύο (2) αίθουσες υπολογιστών ως χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών και άλλων μαθημάτων που απαιτούν χρήση υπολογιστή από τον φοιτητή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στην τάξη,
  • κοινόχρηστους υπολογιστές όπου οι φοιτητές μπορούν να αναπτύσσουν, να τρέχουν και να δοκιμάζουν προγράμματα και ασκήσεις, να γράφουν  εργασίες, ή να αναζητούν βιβλιογραφία στο Ιντερνετ μέσα από ένα σύγχρονο και εύχρηστο υπολογιστικό περιβάλλον,
  • πρόσβαση σε εξυπηρετητή με εξειδικευμένο λογισμικό προσομοιώσεων σε κβαντική υπολογιστική (quantum computing) μέσα από θέσεις εργασίας στα χώρο γραφείων του εργαστηρίου,
  • ιστοχώρο ο οποίος λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς για τις υπηρεσίες, τις πηγές και την συνοδευτική τεκμηρίωση που παρέχει το εργαστήριο στα μέλη του Τμ. Μαθηματικών και την ακαδημαϊκή κοινότητα γενικότερα,
  • πρόσβαση στο Ιντερνετ και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Π.Θ. σε μεμονωμένους φοιτητές κατά τις ώρες λειτουργίας του εργαστηρίου. Η πρόσβαση λειτουργεί α) μέσω των Η/Υ του εργαστηρίου, είτε β) μέσω laptop, tablet, smartphone του χρήστη, αξιοποιώντας την υπηρεσία wifi του ΚΗΔ ΑΠΘ.